Regulamin sklepu internetowego

1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy oficynakamienice.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.6. Produkt lub Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Oficyną Wydawniczą Kamienice sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem oficynakamienice.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Oficynę Wydawniczą Kamienice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Balonowa 33/5, 54-129 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032601, posiadająca numer NIP: 8943209769, REGON: 525151238 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł opłaconym w całości.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony oficynakamienice.pl.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. 
3.2. Niezbędnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie, umożliwiającymi korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika są:
a) Posiadanie minimalnie wymaganego sprzętu technicznego: (1) urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron www, (2) dostępu do Internetu, (3) poprawnie zainstalowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej, (4) poprawnie skonfigurowanego konta mailowego, (5) konta bankowego lub karty debetowej/kredytowej; 
b) Akceptacja warunków Regulaminu wraz z załącznikami oraz Polityki Prywatności; 
c) Poprawne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, poprzez podanie prawdziwych i aktualnych danych: (1) imienia i nazwiska, (2) firma (opcjonalnie), (3) adres, (4) adres e-mail, (5) numer telefonu, (6) uwagi do zamówienia (opcjonalnie), (7) numer NIP (opcjonalnie).
3.3. Administrator nie ponosi kosztów spełnienia przez Użytkownika wymogów przewidzianych w punkcie II powyżej, a w szczególności kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem i innych. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia, a w tym m.in. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, które to zakłócenia są wynikiem działania siły wyższej, zabronionym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z urządzeniami oraz infrastrukturą Użytkownika. 
3.4. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania innym podmiotom danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
3.5. Użytkownikom zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste oraz interesy Administratora i osób trzecich. 
3.6. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania właściwych i niezbędnych środków technicznych minimalizujących zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
4.1. Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt bez dokonywania rejestracji. 
4.2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. 
4.3. Ceny Produktów wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów mogą ulec zmianie, jednak zmiana cen nie ma wpływu na już złożone zamówienia. Administrator zapewnia możliwość zapłaty ceny za Produkt za pośrednictwem następujących serwisu płatności elektronicznej PayU.
4.4. Aby złożyć zamówienie należy: (1) skompletować je, poprzez dodanie Produktów do koszyka; (2) przejść do koszyka; (3) przejść do kasy, (4) uzupełnić wymagane dane i wybrać metodę dostawy oraz płatności; (5) zaznaczyć wymagane check-box’y i kliknąć „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest tożsame ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
4.5. Warunkiem realizacji zamówienia przez Administratora jest jego opłacenie przez Klienta.
4.6. Informacje w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Administrator może odmówić zawarcia Umowy w uzasadnionych przypadkach.
4.7. W wyjątkowych sytuacjach, np. przy jednoczesnym zakupie dużej ilości Produktów lub złożenia dużej ilości zamówień na Produkty w tym samym czasie, może okazać się, że Produkt będzie niedostępny. Administrator niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji i braku możliwości zrealizowania zamówienia. 
4.8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Dostawa realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej w dniach roboczych. 

5. Reklamacje
5.1. Reklamacje można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: audycjakamienice@gmail.com lub w formie pisemnej, wysłanej na adres siedziby Administratora. 
5.2. Administrator rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, firmę oraz numer NIP i KRS (gdy zakup dokonywany był w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), podanie informacji w jakim zakresie wnoszona jest reklamacja oraz opis zdarzenia powodującego konieczność jej złożenia, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Powyższe stanowią zalecenia Administratora i brak w/w informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji. 
5.3. W przypadku nieuzyskania wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji, Administrator zwróci się do Klienta o uzupełnienia niezbędnych informacji, a Klient zobowiązany jest udzielić wszystkich niezbędnych informacji. 
5.4. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. Jeżeli w w/w terminie nie jest możliwe rozpoznanie reklamacji, Administrator w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
5.5. Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu jeżeli nie jest on zgodny z Umową.

5.6. Administrator może dokonać wymiany gdy Konsument żąda naprawy, lub Administrator może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Admiratora, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
5.6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w przypadkach przewidzianych w art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
5.7. Koszty wymiany Produktu (m.in. opłaty pocztowej, przewóz) ponosi Administrator. 
5.8. W przypadku konieczności zwrotu ceny przez Administratora z uwagi na jego odstąpienie od Umowy przez Konsumenta, Administrator zwróci cenę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Konsumenta lub odebrania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument do dokonania płatności za Produkt. 

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji  dochodzenie roszczeń
6.1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkownika, który jest Konsumentem, można znaleźć pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
6.2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

7. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
7.1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość, może w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
7.2. Powyższe ma również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 
7.3. W przypadku odstąpienia, Administrator zwraca koszty doręczenia Produktu, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie Internetowym. 
7.4. Konsument oraz podmiot, o którym mowa w pkt II powyżej ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Administratora. 

8. Ochrona danych osobowych
8.1. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Administrator  uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
a) Zaistnienia siły wyższej;
b) Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych przepisów prawa;
c) Zmiany oferty Sklepu internetowego oraz sposobów zawierania Umów, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty;
d) Obowiązku dostosowania Regulaminu do zaleceń władz publicznych; 
e) Zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub rezygnacji ze świadczenia tych usług, zmiany obecnie funkcjonujących usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do w/w zmian;
f) Konieczności usunięcia niejasności, błędów w Regulaminie, jak również zmiany danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, lub linków;
g) Poprawy jakości obsługi Użytkowników.
9.2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu w Sklepie Internetowej. Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających założone i aktywne konta Użytkowników, poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu, przy czym zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
9.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej oficynakamienice.pl.
9.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2023.